Kelaniya Temple

Back
Bodhi Pooja & Seth Pirith Pinkama
Location : Kelaniya
x Event rate card