University of Kelaniya

Address:
Kelaniya 11600
Official Website:
http://www.kln.ac.lk