තාන සහ වර්ණ | Tone & Colors Unplugged Live

Music & Drama

  06:30 PM Onwards
  30th of Nov 2019
Add This Event To Calendar 2019-11-30 06:30 PM 2019-11-30 06:30 PM Asia/Colombo තාන සහ වර්ණ | Tone & Colors Unplugged Live

දෙරණ අපි සහ Manusath Derana සමග එක්ව දියත් කෙරෙන
තාන සහ වර්ණ | Tone & Colors Unplugged Live

Sunil Perera | Rookantha Gunathilaka | Umariya Sinhawansha | Raveen Kanishka | Aksha Chamudi | Gaminda & Suneth

ප්‍රවේශ පත්‍ර - 5000 | 4000 | 3000 | 3000 ( Balcony 01) | 2000 | 1500 ( Balcony Free Seating )

ඔබේ ප්‍රවේශ පත්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා ඉතාමත් පහසුවෙන් වෙන්කරවා ගැනීමටත් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමටත් පිවිසෙන්න www.mytickets.lk

https://mytickets.lk/event/tone-&-colors-unplugged-live/475

Cash On Delivery සේවාව ක්‍රියාත්මකයි.
වැඩි විස්තර සඳහා සතියේ දිනවල පමණක් උදෙසන 10.00 ත් සවස 5.00 ත් අතර 0727 300 400 හෝ 0727 600 700 අමතන්න.

නිල ප්‍රවේශ පත්‍ර සහකරු MyTicketsLK

Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre

දෙරණ අපි සහ Manusath Derana සමග එක්ව දියත් කෙරෙන
තාන සහ වර්ණ | Tone & Colors Unplugged Live

Sunil Perera | Rookantha Gunathilaka | Umariya Sinhawansha | Raveen Kanishka | Aksha Chamudi | Gaminda & Suneth

ප්‍රවේශ පත්‍ර - 5000 | 4000 | 3000 | 3000 ( Balcony 01) | 2000 | 1500 ( Balcony Free Seating )

ඔබේ ප්‍රවේශ පත්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා ඉතාමත් පහසුවෙන් වෙන්කරවා ගැනීමටත් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමටත් පිවිසෙන්න www.mytickets.lk

https://mytickets.lk/event/tone-&-colors-unplugged-live/475

Cash On Delivery සේවාව ක්‍රියාත්මකයි.
වැඩි විස්තර සඳහා සතියේ දිනවල පමණක් උදෙසන 10.00 ත් සවස 5.00 ත් අතර 0727 300 400 හෝ 0727 600 700 අමතන්න.

නිල ප්‍රවේශ පත්‍ර සහකරු MyTicketsLK