විවාහ 550 | Vivaha 550

Exhibitions & Festivals

  10:00 AM Onwards
  3rd of Jan 2020 till 5th of Jan 2020
Add This Event To Calendar 2020-01-03 10:00 AM 2020-01-05 10:00 AM Asia/Colombo විවාහ 550 | Vivaha 550

❝ වසරේ එකම ආකර්ෂනීයම මංගල ප්‍රදර්ශනය 2020. ❞

❤❤ විවාහ 550 | Vivaha 550 ❤❤
✔ Date | 2020 January 03 | 04 | 05
✔ Time | 10.00 am to 9.00 pm
✔ Location | BMICH Colombo

TICKETS @ DOOR

Organized by - EVENT MEDIA
+94 777 48 65 48 | +94 112 79 65 74

BMICH

❝ වසරේ එකම ආකර්ෂනීයම මංගල ප්‍රදර්ශනය 2020. ❞

❤❤ විවාහ 550 | Vivaha 550 ❤❤
✔ Date | 2020 January 03 | 04 | 05
✔ Time | 10.00 am to 9.00 pm
✔ Location | BMICH Colombo

TICKETS @ DOOR

Organized by - EVENT MEDIA
+94 777 48 65 48 | +94 112 79 65 74