කෙහෙල්පොත්දෝරුව

Sports

  From 12:30 AM To 11:30 PM
  27th of Jul 2019 till 28th of Jul 2019
Add This Event To Calendar 2019-07-27 12:30 AM 2019-07-28 11:30 PM Asia/Colombo කෙහෙල්පොත්දෝරුව ලොක දැවැන්තයා එනම් එවරස්ට් ට අභියෝග කරන්නට හැමෝම සිතමින් සිටින විට ශ්‍රී ලංකාවේ එවරස්ට් දැවැන්තයාට හැඩයෙන් බොහෝ සමාන වූත් ත්‍රාසය වූත් අති සුන්දර පරිසර පද්ධතියක් හමුවන්නට එහි සිසිල විදින්නට අප හා එක් වන්න. *ඔබගේ ගමන පහසුව සදහා වායු සමනය කරන ලද බස් රථයක් ගමන සදහා* ගමන ආරම්භ කරනුයේ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරි පසින්. 2019/07/27 දින : වේලාව උදෑසන 12.30 කොළඹ කොටුව - කඩවත - වරකාපොල - කෑගල්ල - මහනුවර - දිගන - තෙල්දෙණිය - මැදමහනුවර - උඩදුම්බර > අත්දැකීමක්. ~ සුන්දර හා ත්‍රාසය කෙහෙල්පොත්දෝරුව කදු නැගීම. ~ ස්භාවික ජල තටාකයෙන් දිය නෑම. ~ තල ගූණේ ඇල්ල නැරබීම. ( ගමනට ඔබ ගන්නා කාලය මත ) > ඔබ අප සමග රැදීසිටින කාලය පුරා. ~ උදෑසන සහ දහවල් ප්‍රධාන ආහාරය ~ උදෑසන සහ සවස තේ > ස්පර්ශය විය යුතු කරුණු. ~ නැගීම ~ සීතල ~ මීදුම ~ කූඩැල්ලන් ~ සුන්දර දසුන් ~ ## කණ්ඩායම හැගීම කාලය පුරාවටම ## > මුදල් වටිනාකම. රු 3000 - එක් පුද්ගලයකු සදහා > ඔබ සදහා. ~ විශේෂිත “ The Trail ” පැකට්ටුව ~ ප්‍රථමාධාර ( මූලික ) ~ සියලුම ෆොටෝ ලබාගැනීම් ( පිටපත් ) > අවධානය යොමු කරන්න. සහභාගිවීමට කැමැත්තක් දක්වන අයගේ සහභාගීත්වය සහතික කිරීමට රු.2000/= මුදලක් 2019 ජූලි 13 දින හෝ ඊට පෙර තැන්පත් කරන්න. ** ශේෂ මුදල එදීන බැංකු කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම කල හැකිය ** බැංකු විස්තර, වෙන් කිරීම් සහ වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංක වලින් අප අමතන්න. ඉශාන් - 071- 6992948 චාමර - 0775909062 ®® සීම්ත ආසන ඇති බැව්න් පළමුව මුදල් ගෙවීමේ පිළිවෙලට ආසන ඔබට වෙන් කරවා ගැනීමට හැකිය ®® Ududumbara

ලොක දැවැන්තයා එනම් එවරස්ට් ට අභියෝග කරන්නට හැමෝම සිතමින් සිටින විට ශ්‍රී ලංකාවේ එවරස්ට් දැවැන්තයාට හැඩයෙන් බොහෝ සමාන වූත් ත්‍රාසය වූත් අති සුන්දර පරිසර පද්ධතියක් හමුවන්නට එහි සිසිල විදින්නට අප හා එක් වන්න. *ඔබගේ ගමන පහසුව සදහා වායු සමනය කරන ලද බස් රථයක් ගමන සදහා* ගමන ආරම්භ කරනුයේ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරි පසින්. 2019/07/27 දින : වේලාව උදෑසන 12.30 කොළඹ කොටුව - කඩවත - වරකාපොල - කෑගල්ල - මහනුවර - දිගන - තෙල්දෙණිය - මැදමහනුවර - උඩදුම්බර > අත්දැකීමක්. ~ සුන්දර හා ත්‍රාසය කෙහෙල්පොත්දෝරුව කදු නැගීම. ~ ස්භාවික ජල තටාකයෙන් දිය නෑම. ~ තල ගූණේ ඇල්ල නැරබීම. ( ගමනට ඔබ ගන්නා කාලය මත ) > ඔබ අප සමග රැදීසිටින කාලය පුරා. ~ උදෑසන සහ දහවල් ප්‍රධාන ආහාරය ~ උදෑසන සහ සවස තේ > ස්පර්ශය විය යුතු කරුණු. ~ නැගීම ~ සීතල ~ මීදුම ~ කූඩැල්ලන් ~ සුන්දර දසුන් ~ ## කණ්ඩායම හැගීම කාලය පුරාවටම ## > මුදල් වටිනාකම. රු 3000 - එක් පුද්ගලයකු සදහා > ඔබ සදහා. ~ විශේෂිත “ The Trail ” පැකට්ටුව ~ ප්‍රථමාධාර ( මූලික ) ~ සියලුම ෆොටෝ ලබාගැනීම් ( පිටපත් ) > අවධානය යොමු කරන්න. සහභාගිවීමට කැමැත්තක් දක්වන අයගේ සහභාගීත්වය සහතික කිරීමට රු.2000/= මුදලක් 2019 ජූලි 13 දින හෝ ඊට පෙර තැන්පත් කරන්න. ** ශේෂ මුදල එදීන බැංකු කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම කල හැකිය ** බැංකු විස්තර, වෙන් කිරීම් සහ වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංක වලින් අප අමතන්න. ඉශාන් - 071- 6992948 චාමර - 0775909062 ®® සීම්ත ආසන ඇති බැව්න් පළමුව මුදල් ගෙවීමේ පිළිවෙලට ආසන ඔබට වෙන් කරවා ගැනීමට හැකිය ®®

Web Link: