නිල්දිය පොකුණ.

Other Events

  04:00 PM Onwards
  13th of Jul 2019
Add This Event To Calendar 2019-07-13 04:00 PM 2019-07-13 04:00 PM Asia/Colombo නිල්දිය පොකුණ.

<p style="text-align: center;">👣නිල්දිය පොකුණ සහ නාරංගල රාත්&zwj;රී කදවුරැ සංචාරය... 2019/07/13/14 🍄නිල්දිය පොකුණ යනු රාවණා රජතුමාගේ විශිෂ්ඨ නිර්මාණයකි. මෙම ගුහාව නැරඹීමට ත්&zwj;රාසජනක අත්දැකීම් වලට කැමති ඔබට ඒ සමගම රාවණා ඇල්ල ද ඉතාමත් සුන්දර නාරංගල කදු වැටියේ දිි රාත්&zwj;රී කදවුරැ බැදිිමට විවෘත ආරාධනා.. 👊අපෙන් ඔබට . 🚌 යාමට ඒමට ගමන් පහසුකම් 🍞 උ⁣දෑසන ආහාර 🍲 දහවල් ආහාර 🍜 රාත්&zwj;රී ආහාර කෑම වෙිල් 04. 🍮 කිරි තේ සමග බිස්කට් 📸 සංචාරය පුරා ජායාරූප එකතුව ✔️ නිවැරදි මාර්ගෝපදේශකත්වය 💉 මුුලික ප්&zwj;රථමාධාර &harr;️ගමන් මාර්ගය කොළඹ ️කොටුව ➡️කඩුවෙල ➡️අවිස්සාවේල්ල ➡️රත්නපුර ➡️බලන්ගොඩ ➡️හපුතලේ ➡️හාලි ඇල ➡️නාරංගල 👼 ඔබ මෙම සංචාරය සඳහා පැමිණෙන්නේ නම් සම්පත් බැංකුව දැරණියගල ශාඛාවේ D.w.i.s vitharama 113753699648 මෙම ගිනුම් අංකයට ........... *Rs 3450= / මුළු මුදල හෝ අත්තිකාරම් මුදල Rs 2000./ හෝ 2019.07.15 වැනිදාට පෙර ගිණුම් ගත කර ලැබෙන ගිණුම් පත්&zwj;රයේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක් මා වෙත එවීමෙන් ඔබගේ අසුන ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් වෙනු ඇත... වැඩි විස්තර හා ජායාරූප අවශ්&zwj;ය නම් ( 0711984680/- Indun D S Deraniyagala (මව්බිමෙ සොඳුරු තැන් සොයා..) [ඡයාරූප මූල් අයිතිකරැවන් සතුය.] අන්තර්ජාලය මගින් &copy;------ ඇවිදිමු lanka&hellip;</p>

TBA

<p style="text-align: center;">👣නිල්දිය පොකුණ සහ නාරංගල රාත්&zwj;රී කදවුරැ සංචාරය... 2019/07/13/14 🍄නිල්දිය පොකුණ යනු රාවණා රජතුමාගේ විශිෂ්ඨ නිර්මාණයකි. මෙම ගුහාව නැරඹීමට ත්&zwj;රාසජනක අත්දැකීම් වලට කැමති ඔබට ඒ සමගම රාවණා ඇල්ල ද ඉතාමත් සුන්දර නාරංගල කදු වැටියේ දිි රාත්&zwj;රී කදවුරැ බැදිිමට විවෘත ආරාධනා.. 👊අපෙන් ඔබට . 🚌 යාමට ඒමට ගමන් පහසුකම් 🍞 උ⁣දෑසන ආහාර 🍲 දහවල් ආහාර 🍜 රාත්&zwj;රී ආහාර කෑම වෙිල් 04. 🍮 කිරි තේ සමග බිස්කට් 📸 සංචාරය පුරා ජායාරූප එකතුව ✔️ නිවැරදි මාර්ගෝපදේශකත්වය 💉 මුුලික ප්&zwj;රථමාධාර &harr;️ගමන් මාර්ගය කොළඹ ️කොටුව ➡️කඩුවෙල ➡️අවිස්සාවේල්ල ➡️රත්නපුර ➡️බලන්ගොඩ ➡️හපුතලේ ➡️හාලි ඇල ➡️නාරංගල 👼 ඔබ මෙම සංචාරය සඳහා පැමිණෙන්නේ නම් සම්පත් බැංකුව දැරණියගල ශාඛාවේ D.w.i.s vitharama 113753699648 මෙම ගිනුම් අංකයට ........... *Rs 3450= / මුළු මුදල හෝ අත්තිකාරම් මුදල Rs 2000./ හෝ 2019.07.15 වැනිදාට පෙර ගිණුම් ගත කර ලැබෙන ගිණුම් පත්&zwj;රයේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක් මා වෙත එවීමෙන් ඔබගේ අසුන ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් වෙනු ඇත... වැඩි විස්තර හා ජායාරූප අවශ්&zwj;ය නම් ( 0711984680/- Indun D S Deraniyagala (මව්බිමෙ සොඳුරු තැන් සොයා..) [ඡයාරූප මූල් අයිතිකරැවන් සතුය.] අන්තර්ජාලය මගින් &copy;------ ඇවිදිමු lanka&hellip;</p>