සරස Sarasa

Music & Drama

  06:30 PM Onwards
  13th of Jul 2019
Add This Event To Calendar 2019-07-13 06:30 PM 2019-07-13 06:30 PM Asia/Colombo සරස Sarasa

"ස"රස නැවතත් ඔබවෙත ගෙන එන, වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ රත්නමය ගී අමානන්දය..."සරස"
සී /ස ගෝල්ඩන් හැන්ඩ්ස් ස්වර්ණාභරණ ශිල්පීන්ගේ එකමුතුවේ ඉදිරිපත් කිරීමක්

2019 ජූලි මස 13 වන දින, සවස 6.30 ට, මහරගම යොවුන් රංග ශාලාවේදී
ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල - 1000 / 15000 / 2000/ 5000

ප්‍රවේශ පත්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා වෙන්කරවා ගැනීමට පිවිසෙන්න MYTICKTSLK අපගේ වෙබ් අඩවියට -
වැඩි විස්තර සඳහා සතියේ දිනවල පමණක් උදැසන 10.00 ත් සවස 4.00ත් අතර අමතන්න 0727300400 0727600700
#myticketslk #onlinetickets #lka #sarasa

BMICH

"ස"රස නැවතත් ඔබවෙත ගෙන එන, වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ රත්නමය ගී අමානන්දය..."සරස"
සී /ස ගෝල්ඩන් හැන්ඩ්ස් ස්වර්ණාභරණ ශිල්පීන්ගේ එකමුතුවේ ඉදිරිපත් කිරීමක්

2019 ජූලි මස 13 වන දින, සවස 6.30 ට, මහරගම යොවුන් රංග ශාලාවේදී
ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල - 1000 / 15000 / 2000/ 5000

ප්‍රවේශ පත්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා වෙන්කරවා ගැනීමට පිවිසෙන්න MYTICKTSLK අපගේ වෙබ් අඩවියට -
වැඩි විස්තර සඳහා සතියේ දිනවල පමණක් උදැසන 10.00 ත් සවස 4.00ත් අතර අමතන්න 0727300400 0727600700
#myticketslk #onlinetickets #lka #sarasa