දෙතන ගල Hike

Other Events

  03:00 AM Onwards
  27th of Jul 2019
Add This Event To Calendar 2019-07-27 03:00 AM 2019-07-27 03:00 AM Asia/Colombo දෙතන ගල Hike

දෙතන ගල කියල කියන්නේ බලංගොඩ පැත්තට වෙන්න තියන උසෙන් මිටර් 1837 හා 1858 වුන කදු යුගලක් ඉතින් අපේ බලාපොරොත්තුව July 27 වෙනි සෙනසුරාදා ගිහින් මෙ කදු දෙකම නැගල පහළ තියන Natural Pool එකෙන් හිතේ හැටියට නාගන එහෙම එන්න, පහළ තියනවා විස්තර ටික.

1. ගමන තියෙන්නේ කවද්ද ?
ජුලි 27 වන සෙනසුරාදා (27/07/2019)
2. ගමන පටන් ගන්න සහ අවසන් වෙන වෙලාව?
ගමන පටන් ගන්නේ සෙනසුරාදා උදේ 03.00 කොළබ කොටුව ලගින් නැවත කොළබ කොටුව ගාවට එදාම රැ (සෙනසුරාදා) 10.30 එන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා.
3.ගමන් මාර්ගය ?
ඔබගේ පහසුව සදහා අපගේ බස් රථය කොළබ ඇතුලේ මාර්ග කිහිපයකම ගමන් කරන්න බලාපොත්තු වෙනවා, ඉතින් පහළ දුරකතන අංක වලින් අපිට කතා කරල ඔබට පහසු තැනකින් බස් රථයට ගොඩ වෙන්න පුළුවන්,
අපේ ගමන් මාර්ගය වෙන්නේ
කොළබ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට- රජගිරිය පැලවත්ත පැත්තෙන් ගිහින් රත්නපුර බලංගොඩ මාර්ගය
මෙ ඔනැම තැනකින් ඔබට මෙම චාරිකාවට එක්වෙන්න පුළුවන්.
3. යන වාහනය මොකද්ද ?
ගමන සදහාම වෙන්කරපු Full AC සැපපහසු බස් එක්ක
5. කැම කොහොමද?
මෙ ගමනට අපි ලබාදෙන්නේ දිවා අහාරය පමණයි, නමුත් බය වෙන්න එපා උදේට කන්න නවත්තවනා, අපහු හවස තේ වලට නවත්තනවා, ඔන නම් රැට කන්නත් කඩෙක නවත්තනවා.
6. කි දෙනෙක් සෙට් වෙනවද?
අපේ ටිම් එකෙ 3 දෙනා ඇරැනම තව 20 දෙනෙක් ගමනට එකතු වෙනවා

මෙ ගමන අපි සළකන්නේ තරමක් පහසු කදු තරණයක් විදිහට එක නිසා ආධුනිකයන්ටත් මෙ ගමනට එක්වෙන්න පහසුවෙන් පුළුවන්.

ගමනේ සම්පුර්ණ අයකිරිම වෙන්නේ රැ 2900 (දිවා අහාර,ප්‍රවාහනය ඇතුලත්ව)

ගමනට සහභාගි විමට අවශය නම් රැ 1500ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිමෙන් (ගෙවන ලද අත්තිකාරම් මුදල් නැවත නොගෙවන බවට කරුණාවෙන් සලකන්න ඉතිරි මුදල් වැඩසටහන් දින ඔබට ගෙවිය හැක). ඔබගේ ආසනය වෙන් කරගන්න පුළුවන්,

මුදල් ගෙවන ආකාරය
1. ඔබගේ සියළු ගෙවිම් ඉහත බැංකු ගිණුමට බැර කරන්න
BOC
NMIB Nawarathna
6155975
Kandy- Supergrade branch
Savings account
2. ඔබගේ නම සහ චාරිකාවෙ නම ගෙවිම් පත හි ඇතුලත් කරන්න
3. ඔබගේ මුදල් ගෙවිම් පත හි චායාරැපයක් අපට එවන්න

මුදල් ගෙවිම හා වෙනත් විස්තර සදහා පහත දුරකතන අංක වලට අමතන්න නැතිනම් අපගේ රස්තියාදුව පිටුවට පණිවුඩයක් යොමු කරන්න.

071-8574135 - iresh
071-1391289 - Pramudi

ගමනට අදාල වෙනත් පහසුකම්

* සම්පුර්ණ ගමන ජායාරැපගත කිරිම (Free Softcopy)
* ප්‍රවහන පහසුකම්
* දිවා ආහාර


--සුබ ගමන්--

----------------------------------------------------------------------------------------
DethanaGala Hike (One-day Event) - Rs2900/=
1. Event date: July 27 (Saturday)
2. Event Timing:
Departure from Colombo fort, (in front of the railway station) at 03:00 AM - Saturday morning.
We are planning to come back to some location around 10:30PM same day.
3. Bus route:
Our bus will start from Colombo fort -Rajagiriya - Rathnapura - Balangoda
You can choose any feasible location and call us to confirm your pickup location.
4. Method of Transportation: Dedicated Full AC bus
5. Food: For this event, we are providing "Lunch" only

We are considering this hike under medium difficulty category, so hikers with little or no previous experience can easily manage this hike.
If you are interested in joining, please contact our team
071-8574135 - iresh
071-1391289 - Pramudi
or drop us a message :)

** Payment procedure **
You can reserve your seat for the hike by paying an advance payment of Rs. 1500/= due to the limited seat availability, this will make sure your place is reserved for the event.

Total cost for the event will be Rs. 2900/=

Please make all the payments to the following account and send us an image of your receipt or billing proof with following details.
1. Name
2. NIC
3. Mobile Number
4. Pickup location
5. Food preference (Veg/Non-veg)

Account Details:
BOC
NMIB Nawarathna
6155975
Kandy- Supergrade branch
Savings account

Thank you :)

Balangoda

දෙතන ගල කියල කියන්නේ බලංගොඩ පැත්තට වෙන්න තියන උසෙන් මිටර් 1837 හා 1858 වුන කදු යුගලක් ඉතින් අපේ බලාපොරොත්තුව July 27 වෙනි සෙනසුරාදා ගිහින් මෙ කදු දෙකම නැගල පහළ තියන Natural Pool එකෙන් හිතේ හැටියට නාගන එහෙම එන්න, පහළ තියනවා විස්තර ටික.

1. ගමන තියෙන්නේ කවද්ද ?
ජුලි 27 වන සෙනසුරාදා (27/07/2019)
2. ගමන පටන් ගන්න සහ අවසන් වෙන වෙලාව?
ගමන පටන් ගන්නේ සෙනසුරාදා උදේ 03.00 කොළබ කොටුව ලගින් නැවත කොළබ කොටුව ගාවට එදාම රැ (සෙනසුරාදා) 10.30 එන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා.
3.ගමන් මාර්ගය ?
ඔබගේ පහසුව සදහා අපගේ බස් රථය කොළබ ඇතුලේ මාර්ග කිහිපයකම ගමන් කරන්න බලාපොත්තු වෙනවා, ඉතින් පහළ දුරකතන අංක වලින් අපිට කතා කරල ඔබට පහසු තැනකින් බස් රථයට ගොඩ වෙන්න පුළුවන්,
අපේ ගමන් මාර්ගය වෙන්නේ
කොළබ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට- රජගිරිය පැලවත්ත පැත්තෙන් ගිහින් රත්නපුර බලංගොඩ මාර්ගය
මෙ ඔනැම තැනකින් ඔබට මෙම චාරිකාවට එක්වෙන්න පුළුවන්.
3. යන වාහනය මොකද්ද ?
ගමන සදහාම වෙන්කරපු Full AC සැපපහසු බස් එක්ක
5. කැම කොහොමද?
මෙ ගමනට අපි ලබාදෙන්නේ දිවා අහාරය පමණයි, නමුත් බය වෙන්න එපා උදේට කන්න නවත්තවනා, අපහු හවස තේ වලට නවත්තනවා, ඔන නම් රැට කන්නත් කඩෙක නවත්තනවා.
6. කි දෙනෙක් සෙට් වෙනවද?
අපේ ටිම් එකෙ 3 දෙනා ඇරැනම තව 20 දෙනෙක් ගමනට එකතු වෙනවා

මෙ ගමන අපි සළකන්නේ තරමක් පහසු කදු තරණයක් විදිහට එක නිසා ආධුනිකයන්ටත් මෙ ගමනට එක්වෙන්න පහසුවෙන් පුළුවන්.

ගමනේ සම්පුර්ණ අයකිරිම වෙන්නේ රැ 2900 (දිවා අහාර,ප්‍රවාහනය ඇතුලත්ව)

ගමනට සහභාගි විමට අවශය නම් රැ 1500ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිමෙන් (ගෙවන ලද අත්තිකාරම් මුදල් නැවත නොගෙවන බවට කරුණාවෙන් සලකන්න ඉතිරි මුදල් වැඩසටහන් දින ඔබට ගෙවිය හැක). ඔබගේ ආසනය වෙන් කරගන්න පුළුවන්,

මුදල් ගෙවන ආකාරය
1. ඔබගේ සියළු ගෙවිම් ඉහත බැංකු ගිණුමට බැර කරන්න
BOC
NMIB Nawarathna
6155975
Kandy- Supergrade branch
Savings account
2. ඔබගේ නම සහ චාරිකාවෙ නම ගෙවිම් පත හි ඇතුලත් කරන්න
3. ඔබගේ මුදල් ගෙවිම් පත හි චායාරැපයක් අපට එවන්න

මුදල් ගෙවිම හා වෙනත් විස්තර සදහා පහත දුරකතන අංක වලට අමතන්න නැතිනම් අපගේ රස්තියාදුව පිටුවට පණිවුඩයක් යොමු කරන්න.

071-8574135 - iresh
071-1391289 - Pramudi

ගමනට අදාල වෙනත් පහසුකම්

* සම්පුර්ණ ගමන ජායාරැපගත කිරිම (Free Softcopy)
* ප්‍රවහන පහසුකම්
* දිවා ආහාර


--සුබ ගමන්--

----------------------------------------------------------------------------------------
DethanaGala Hike (One-day Event) - Rs2900/=
1. Event date: July 27 (Saturday)
2. Event Timing:
Departure from Colombo fort, (in front of the railway station) at 03:00 AM - Saturday morning.
We are planning to come back to some location around 10:30PM same day.
3. Bus route:
Our bus will start from Colombo fort -Rajagiriya - Rathnapura - Balangoda
You can choose any feasible location and call us to confirm your pickup location.
4. Method of Transportation: Dedicated Full AC bus
5. Food: For this event, we are providing "Lunch" only

We are considering this hike under medium difficulty category, so hikers with little or no previous experience can easily manage this hike.
If you are interested in joining, please contact our team
071-8574135 - iresh
071-1391289 - Pramudi
or drop us a message :)

** Payment procedure **
You can reserve your seat for the hike by paying an advance payment of Rs. 1500/= due to the limited seat availability, this will make sure your place is reserved for the event.

Total cost for the event will be Rs. 2900/=

Please make all the payments to the following account and send us an image of your receipt or billing proof with following details.
1. Name
2. NIC
3. Mobile Number
4. Pickup location
5. Food preference (Veg/Non-veg)

Account Details:
BOC
NMIB Nawarathna
6155975
Kandy- Supergrade branch
Savings account

Thank you :)