ඒ කාලේ - A Kale

Music & Drama

  06:30 PM Onwards
  5th of May 2019
Add This Event To Calendar 2019-05-05 06:30 PM 2019-05-05 06:30 PM Asia/Colombo ඒ කාලේ - A Kale

ඒ කාලේ 2019
(සොදුරු අතීතයක වර්තමාන දිගහැරුම)
2019 වර්ෂයේ මැයි මස 05 වන ඉරු දින සවස 6.30 සිට
මහරගම යොවුන් රඟහල පරිශ්‍රයේදී.

සුනිල් එදිරිසිංහ
ටී එම් ජයරත්න
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
සෝමසිරි මැදගෙදර
ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා
යන ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවන් ගේ සප්ත ස්වර මාධූර්යය මුසුවත් සමඟ සංගීතවේදී සුසිල් අමරසිංහයන්ගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් හා ප්‍රවීණ නිවේදක කැළුම් ශ්‍රීමාල් ගේ කථනයෙන් 2019 වර්ෂයේ මැයි මස 05 වන ඉරු දින සවස 6.30 සිට
මහරගම යොවුන් රඟහල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

ප්‍රවේශ පත්‍ර
රු.1000 රු.1500 රු.2000 රු.3000 රු.5000
විමසීම්
සුහිත් ජයසේකර - 077 518 3297
අනූප කහන්ගමගේ - 076 622 5663
විනුජ රන්සික - 076 520 7593
සජන සව්මිත් - 077 668 8162

Youth Center, Maharagama

ඒ කාලේ 2019
(සොදුරු අතීතයක වර්තමාන දිගහැරුම)
2019 වර්ෂයේ මැයි මස 05 වන ඉරු දින සවස 6.30 සිට
මහරගම යොවුන් රඟහල පරිශ්‍රයේදී.

සුනිල් එදිරිසිංහ
ටී එම් ජයරත්න
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
සෝමසිරි මැදගෙදර
ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා
යන ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවන් ගේ සප්ත ස්වර මාධූර්යය මුසුවත් සමඟ සංගීතවේදී සුසිල් අමරසිංහයන්ගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් හා ප්‍රවීණ නිවේදක කැළුම් ශ්‍රීමාල් ගේ කථනයෙන් 2019 වර්ෂයේ මැයි මස 05 වන ඉරු දින සවස 6.30 සිට
මහරගම යොවුන් රඟහල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

ප්‍රවේශ පත්‍ර
රු.1000 රු.1500 රු.2000 රු.3000 රු.5000
විමසීම්
සුහිත් ජයසේකර - 077 518 3297
අනූප කහන්ගමගේ - 076 622 5663
විනුජ රන්සික - 076 520 7593
සජන සව්මිත් - 077 668 8162