බාල සමාගම | Baala Samagama Stage Drama

Music & Drama

  06:30 AM Onwards
  15th of Mar 2019
Add This Event To Calendar 2019-03-15 06:30 AM 2019-03-15 06:30 AM Asia/Colombo බාල සමාගම | Baala Samagama Stage Drama

ඔබ TV දෙරණෙන් දුටු Comedy Season 1 රියැලිටි තරගාවලියේ ශූරතාව දිනූ
අජිත්, දුකා සහ මිහිරගේ "බාල සමාගම" මාර්තු 15 වන සිකුරාදා සවස 6.30 ට බිෂොප් විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී

ඉදිරිපත් කිරීම - දෙරණෙ අපි
ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර - MyTickets LK

Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre

ඔබ TV දෙරණෙන් දුටු Comedy Season 1 රියැලිටි තරගාවලියේ ශූරතාව දිනූ
අජිත්, දුකා සහ මිහිරගේ "බාල සමාගම" මාර්තු 15 වන සිකුරාදා සවස 6.30 ට බිෂොප් විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී

ඉදිරිපත් කිරීම - දෙරණෙ අපි
ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර - MyTickets LK