අයස්කාන්තය - The Magnet

Music & Drama

  07:00 PM Onwards
  8th of Dec 2018
Add This Event To Calendar 2018-12-08 07:00 PM 2018-12-08 07:00 PM Asia/Colombo අයස්කාන්තය - The Magnet අයස්කාන්තය - රෑ අහසේ Live - Orchestral කසුන් කල්හාර - බිලි ෆර්නැන්ඩෝ 2FORTY2 සමගින් වෙනස්ම සංගීත අත්දැකීමක් මෙවර අයස්කාන්තය තුලින්.. දෙසැම්බර් 08 සවස 07:00 ට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී.. ඔබේ ටිකට්පත දැන්ම වෙන්කරවා ගන්න.. Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre

අයස්කාන්තය - රෑ අහසේ Live - Orchestral කසුන් කල්හාර - බිලි ෆර්නැන්ඩෝ 2FORTY2 සමගින් වෙනස්ම සංගීත අත්දැකීමක් මෙවර අයස්කාන්තය තුලින්.. දෙසැම්බර් 08 සවස 07:00 ට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී.. ඔබේ ටිකට්පත දැන්ම වෙන්කරවා ගන්න..